Disclaimer

Algemeen
Op deze website vindt u algemene informatie over de producten en diensten Montor. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en de hierin opgenomen materialen en gegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Montor behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website – inclusief de tekst van deze disclaimer – zonder enige kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Montor besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel. Montor sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Montor.

E-mail verkeer
E-mailberichten en bijlagen daarvan zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. De in e-mailberichten vervatte opvattingen of meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Montor.

Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het betreffende bericht en bijlagen daarvan aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen.
Montor is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of bijlagen daarvan.

Montor kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen, ontvangen of verwerken van de inhoud van emailberichten.

Internetsites van derden
Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). Montor draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Montor de website en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Verplichting voor de gebruiker
De gebruiker van deze website dient zich te onthouden van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden en/of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Indien de gebruiker via de website een account aanmaakt, dan dient de gebruiker er voor zorg te dragen dat een eventueel aan de gebruiker verstrekt wachtwoord en ID-naam of nummer zorgvuldig en op een vertrouwelijke plaats wordt bewaard. De gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn account, ook indien dat plaatsvindt door derden.

Vrijblijvende prijzen en offertes
Alle prijzen en offertes die op deze website worden vermeld of via een calculatietool op deze website worden verkregen, zijn vrijblijvend en (tenzij uit de offerte anders voortvloeit) geen aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Montor kan zonder nadere aankondiging wijzigingen aanbrengen in de uitvoering of prijs van een aangeboden product of dienst. En alhoewel ook de prijzen met de grootst mogelijke zorg worden vermeld, is Montor niet gebonden aan of aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

Handelsmerken en logo’s  
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij Montor respectievelijk de relevante rechthebbende. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Montor of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken.

Betalingen 
Montor accepteert contant of bankoverschrijvingen als betaling voor de levering van haar diensten en/of producten. 

Scroll to Top